Lignosulfonat sammansatt med elektronisk polymer för storskaliga jonlagringsapplikationer

Diarienummer 2017-05401
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Bidrag från Vinnova 1 200 000 kronor
Projektets löptid februari 2018 - maj 2020
Status Pågående
Utlysning Bioinnovation
Ansökningsomgång BioInnovation - Research studies within Treesearch

Syfte och mål

Syftet är att utveckla nya material baserade på elektroniska polymerer och lignosulfonat för storskaliga jonlagringsapplikationer. Först optimeras den kemiska strukturen av lignosulfonat och e-polymeren för att få ett kompositmaterial med högsta joniska lagringskapacitans. Därefter identifieras en kemisk metod för att skala upp syntesen av lignosulfonat/e-polymerkompositen i vatten upp till en 10-liters kemisk reaktor samt en tillverkningsprocess för elektrodkompositen. Till sist ska potentialen för energilagring hos dessa nya elektrodkompositer undersökas.

Förväntade effekter och resultat

Aktiviteter inom detta projekt förväntas bidra med skalbara material för lagring av el som kan möjligggöra en omvandling av elsystemet från användning av fossila bränslen som primärenergi till förnybar elektricitet från vind och sol. Restprodukter från pappersmassaindustrin, såsom lignin, kan omvandlas till värdefulla produkter, vilket betraktas som ett av huvudmålen för att öka den ekonomiska livskraften hos lignocellulosa bioraffinaderier.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är indelat i fyra arbetspaket, som leds av en av de ingående parterna. Den postdoc som rekryteras kommer under projektets livstid, tillbringa kortare vistelser hos Domsjö-Adityabirla och Ligna Energy för att främja kommunikation, dela resultat och för detaljerad planering. De deltagande parterna bidrar med kunskap och kompetens inom elektroniska polymerer och biopolymerelektroder (LiU), kunskap och material för ligninderivat (Domsjö-Adityabirla) och kompetens i uppskalning och användning av biopolymerelektroder i komponenter (Ligna Energy AB).

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.