Ledarskap som strategisk resurs för innovation och tillväxt

Diarienummer
Koordinator STIFT CENTER FOR ADVANCED STUDIES IN LEADERSHIP - Centre for Advanced Studies in Leadership
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - mars 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Det övergripande målet med formulering av agendan är att lägga en grund för utveckling ledarskap som en strategisk resurs för innovation och tillväxt. Förutom att identifiera en rad ledarutmaningar och insatsområden som är i behov av förstärkning och förnyelse, ges konkreta exempel på relevanta utvecklingsinsatser. Inventeringen av ledarutmaningar och insatsområden innehåller även preciseringar av vilken typ av ledarskapskompetens som stödjer innovationsdrivna ledningspraktiker. Första delen av agendaarbetet är därmed uppfyllt. Nästa steg är att realisera agendan.

Resultat och förväntade effekter

Genom att initiera forsknings- och utvecklingssamarbeten kring de identifierade insatsområdena och tillsammans med andra aktörer skapas kunskapsnav som främjar erfarenhetsutbyte och kontinuerligt lärande kring nya ledningspraktiker.Goda förutsättningar skapas för att den svenska ledarskapsmodellen kan förstärkas och förnyas, och därmed även fortsättningsvis kan utgöra en strategisk resurs för tillväxt.

Upplägg och genomförande

För att förverkliga visionen om ett mer ändamålsenligt och innovationsdrivet ledarskap krävs kraftsamlingar kring de insatsområden som skisseras i handlingsplanen. Fundamentet för genomförande bygger på konsortiesamverkan, där varje konsortium äger och driver utvecklingen inom ett eller ett par problem-/behovsområden. För att samordna konsortiernas kunskapsmässiga avtryck i form av modeller och verktyg och säkerställa att kunskap från olika insatsområden ställs samman i nya evidensbaserade perspektiv och teorier behövs en slags sammanhållande kraft.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.