Kvalitetssäkrad bygglovshandläggning

Diarienummer 2013-01386
Koordinator JAWA SAMHÄLLSBYGGNAD AB
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid april 2013 - augusti 2013
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2011-2014

Syfte och mål

Syftet respektive målet med projektet är att utveckla ett koncept för en webbaserad tjänst för kvalitetssäkrad bygglovshandläggning för handläggare på svenska kommuner, för att höja kvaliteten och öka produktiviteten i handläggningen. Under framtagandet av prototypen har ett flertal förutsättningar för konceptets utveckling kunnat identifieras. Under framtagandet av prototypen har tjänstens gränssnitt, användarvänlighet och omfattning kommunicerats med en kommun som uttalat önskemål om att vara pilotkommun vid konceptets vidareutveckling. Målet är väl uppfyllt.

Resultat och förväntade effekter

Av projektet förväntades att hinna ta fram en prototyp för några ärendetyper och att formulera en färdig projektidé. Utöver detta har flera problem, möjligheter och förutsättningar för projektets utveckling identifierats, samt kontakt med en pilotkommun etablerats.

Upplägg och genomförande

JAWA Samhällsbyggnad har utvecklat en analog processkarta för prototypen, som därefter har utvecklats som en webbaserad prototyp av SMRT Sweden. En kartläggning av bygglovsprocessen har genomförts i pilotkommunen med bygglovshandläggare i en workshop och två uppföljande workshops har hållits. Under dessa workshops har de flesta av projektets förutsättningar för vidareutveckling kunnat identifieras.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.