Kvalitetsjustering av patent som indikator på innovationer

Diarienummer 2013-05258
Koordinator STIFTELSEN INSTITUTET FÖR NÄRINGSLIVSFORSKNING - INSTITUTET FÖR NÄRINGSLIVSFORSKNING
Bidrag från Vinnova 501 600 kronor
Projektets löptid december 2013 - februari 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Svenska staten satsar ca 30 mdr kr varje år på FoU-investeringar. För att dessa investeringar ska leda till ökad välfärd måste FoU-resultaten förr eller senare omsättas i innovationer som kommer konsumenterna till del. Syftet med projektet är att hitta nya mått för att identifiera 1) innovationer; och 2) framgångsrika innovationer i näringslivet. I detta projekt har vi kvalitetsjusterat patent för att ta reda på vilka patent som troligtvis har lett till innovationer. En index som indikerar innovationer har konstruerats. Indexet ska kunna tillämpas på olika patentdatabaser.

Resultat och förväntade effekter

Förväntningarna är att hitta ett eller flera alternativa kvalitetsmått på patent som indikerar huruvida kommersialisering av patentet har skett eller inte och om innovationen varit framgångsrik. Det är meningen att beslutsfattare sedan ska kunna använda detta index för att identifiera i vilka länder, regioner eller branscher som innovationer har införts. Projektet har lyckats med att beräkna sannolikheten för att ett patent har lett till: 1) en innovation; och 2) en framgångsrik innovation. Resultaten gäller för patent som ägs av småföretag och uppfinnare.

Upplägg och genomförande

En unik databas med svenska patent där information finns huruvida patenten har kommersialiserats kommer har använts. Kommersialiseringsvariabeln mäter om, när och hur patentet kommersialiseras samt huruvida kommersialiseringen var lyckosam i vinsttermer. Kommersialiseringsvariabeln har relaterats statistiskt till traditionella kvalitetsindikatorer på patent (förnyelse, citeringar, patentfamiljer). Därefter har sannolikheten predikterats att innovationer och framgångsrika innovationer har skapats.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.