Kunskapsutveckling inom miljöteknikområdet riktad till tillväxtmarknader

Diarienummer 2014-05359
Koordinator BORAS WASTE RECOVERY AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - oktober 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utvärdera det projekt och den affärsmodell som byggt upp inom ramen för BWR, Borås Waste Recovery sedan 2007. Under projektet har affärsmodellen i samverkan med näringslivet utvecklats till vad vi idag kallar Added Value Business. Denna modell bygger på Triple Helix samverkan och att värden som ekonomi, sociala frågor, miljö, teknik och kunskapsöverföring tillsammans med ledarskap vävs in i varje projekt från början. Det innebär att BWR som ett kommunalt bolag kan agera underkonsult till svenska teknikleverantörer för att addera värde till deras affär.

Resultat och förväntade effekter

Ett nytt affärskoncept Added Value Business är utvecklat, ett nätverk har börjat byggas upp, nya metoder för finansiering av projekt har identifierats, det har klarlagts att en kommun enligt lag får utöva tjänsteexport och att lokaliseringsprincipen då inte gäller. Potentiella projekt har identifierats där AVB kan kopplas till svensk teknik. Ett behov av modellen har identifierats både på tillväxtmarknader och hos svenska företag. Under projektets gång har det också tydliggjorts vilken roll BWR kan ta som kommunalt bolag både internationellt och i ett triple helix samarbete.

Upplägg och genomförande

Projektet har drivits av Jessica Magnusson, BWR i nära samverkan med övriga aktörer. För att utveckla modellen har det varit viktigt att få in ett SMEs perspektiv på vad som adderar värde i affären för ett SME, då uppdraget var att besvara frågan hur kommunal kompetens kan agera draghjälp för export av svensk miljöteknik. Här har Biogas System Nordic ABs deltagande varit mycket viktigt. Arbetet har drivits genom projektmöten, men var och en av parterna har också arbetat individuellt med sin del i triple helix samverkan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.