Kunskapsuppbyggnad för horisontella samarbeten samt kostnadsfördelning mellan och riskvärdering för parter

Diarienummer 2018-04106
Koordinator TFK-TransportForsK AB - TFK-TransportForsK AB - Stockholm
Bidrag från Vinnova 940 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - juni 2020
Status Pågående
Utlysning Innovationer för ett hållbart samhälle
Ansökningsomgång Innovationer för ett hållbart samhälle - 2018

Syfte och mål

Ett syfte är att kartlägga och analysera hur kostnader och risker bör fördelas mellan parter vid horisontella samarbeten, vilket innebär att företag och aktörer som befinner sig på en viss nivå i en försörjningskedja samarbetar. Ett mål är att undersöka vilken effektiviseringspotential som horisontella samarbeten erbjuder genom en ökad transporteffektivitet och hållbarhet. Detta för aktörer med likartade varuflöden som har ett intresse av att samarbeta i avsikt att öka effektiviteten i de försörjningskedjor och transportsystem som byggts upp kring dessa varuflöden.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas visa om och hur det med innovativa transportlösningar är möjligt att minska transportarbetet på väg genom att samordna lämpliga flöden av högvärdigt gods med befintliga godsflöden på främst på järnväg och i vissa fall med sjöfart. Fallstudier förväntas även belysa hur horisontella samarbeten kan inledas, vilka fördelar som finns med detta att samt visa de problem som samtidigt kan uppstå. Genom fallstudier avses bland annat potentialen analyseras för horisontella samarbeten där olika befintliga storskaliga transportsystem används.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet avses att genomföras i följande etapper: 1. Litteraturstudie och omvärldsanalys 2. Kartläggning av förutsättningar för horisontella samarbeten 3. Ansatser om kunskapsbehov för att initiera horisontella samarbeten 4. Fallstudier 5. Workshop 6. Analyser 7. Avrapportering

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.