Koordinerad samverkan och verifiering

Diarienummer 2014-05554
Koordinator Linköpings universitet - Universitetsledningen
Bidrag från Vinnova 5 600 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - oktober 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har varit en stor framgång för LiU då vi utvecklat professionen samverkanskoordinatorer. Koordinatorerna har bistått sina institutioner och fakulteter, såväl som universitetet centralt, att löpande ta fram goda exempel på samverkan i verksamhetens kärnprocesser; följt upp verksamheten med avseende på kvaliteten och genomslaget av samverkan; samt vidareutvecklat och stärkt samverkan med det omgivande samhället till gagn för såväl forskningens och utbildningens kvalitet som samhällsutvecklingen i stort.

Resultat och förväntade effekter

Bredden av genomförda aktiviteter är stor men gemensamma nämnare är att tid och resurser avsatts för att: 1. Kompetensutveckla LiUs samverkanskoordinatorer 2. Sprida och tillgängliggöra forskningsresultat till de målgrupper där kunskapen kan nyttiggöras 3. Utöka externa kontaktnätverk (nationellt såväl som internationellt) i syfte att finna nya projektidéer för samverkansforskning 4. Tillskapa nya resurser genom antingen direkt extern finansiering eller medfinansiering i gemensamma ansökningar

Upplägg och genomförande

För att stödja samverkanskoordinatorernas profession har ett tvåårigt program innehållande såväl utbildningsinsatser som arenor för erfarenhetsutbyte, lokalt och nationellt genomförts. För att stödja enheternas strategiska samverkansutveckling har en utvecklingsfond med samverkans- och nyttiggöranderesurser instiftats. Slutligen har arbetet med att dokumentera forskningssamverkan samt dess nyttiggörande och genomslag kontinuerligt fortlöpt. Fallstudier som ligger till grund för fortsatt utvärdering och tillgängliggörande av LiUs forskningsgenomslag.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.