Konduktansprofilmätning för ångpunktsdetektering i raffinörer för mekanisk massatillverkning

Diarienummer 2014-00451
Koordinator Dametric Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 703 500 kronor
Projektets löptid mars 2014 - mars 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte var att ta fram en prototyp för att mäta en konduktansprofil i malzonen på HC raffinörer för pappersmassatillverkning. Detta för att kunna avgöra i vilken punkt längs radien som förångningen sker. Vi har under projektets gång kommit så långt att mätanordningar har installerats i UPMs bruk i Kaipola, Finland. Mätningar där visar god korrelation mellan mängden tillfört vatten och impedansen mellan malskivorna. Givaren har också vidareutvecklats och en ny prototyp har tagits fram så att försöken kan utvidgas till ytterligare ett bruk.

Resultat och förväntade effekter

Vi kan sammanfatta resultaten från mätningarna så här: - Vi ser en god korrelation mellan konduktansen och mängden tillfört vatten. - Vi ser långsamma förändringar av konduktansen, framför allt vid uppstart av maskinen, som vi inte kunnat härleda till förändrad spalt eller mängd tillfört vatten i raffinören. - Vi har en korrelation mellan spalt och konduktans vid lägre impedansvärden. Resultaten är så lovande att försöken kommer att fortsätta även efter projektets slut med siktet på att få fram en kommersiell produkt för detektering av ångpunkten i pappersmassaraffinörer.

Upplägg och genomförande

Två olika prototyper har tagits fram för att mäta konduktans och temperatur i fem punkter i en raffinör på UPMs fabrik i Kaipola, Finland. De har sedan installerats både på en första- och en andrastegsraffinör. Vi har genomfört försök med kontrollerade förändringar av processparametrar som tex spädvattentillförsel och spalt och data har loggats och analyserats kontinuerligt även under normal drift. Prototypen vidareutvecklats till en ´linjal´ med 10 mätpunkter som fälls in i ett malsegment vilket vi planerar att installera i Maj 2016.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.