Kombinerad mobilitet för hållbara tjänsteresor

Diarienummer 2016-03357
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut - Statens väg- och transportforskningsinstitut, Linköping
Bidrag från Vinnova 4 763 916 kronor
Projektets löptid november 2016 - september 2019
Status Pågående
Utlysning Innovationer inom miljö och transport

Syfte och mål

Syftet är att uppnå ett mer långsiktigt hållbart tjänsteresande genom att demonstrera och utvärdera en ny tjänst för kombinerad mobilitet för tjänsteresor som skall ge tjänsteresenären incitament att välja ett mer hållbart resande eller resfria alternativ. För att uppnå syftet kommer projektet att 1) demonstrera tjänsten i tre till fyra svenska regioner, 2) utvärdera effekter på beteendet på resenärs- och organisationsnivå, samt 3) analysera processer då tjänsten implementeras.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att: 1) bidra till kompetens hos såväl kollektivtrafikens aktörer som involverade organisationer om hur tjänsteresandet genom en ny typ av tjänst kan utvecklas på sätt som gör att det hållbara resandet kan öka, 2) bidra till ökad kunskap om hur sådana tjänster påverkar tjänsteresenärer och organisationers beteende Resultaten är applicerbara och kommer att kunna användas för fortsatt utveckling av framtida kombinerade mobilitetslösningar för tjänsteresor oavsett teknisk plattform eller specifik affärsmodell.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet består av tre av varandra beroende delar: 1) demonstration av pilottjänst, 2) effektutvärdering, samt 3) processanalys. 1) Demonstrationen av tjänsten kommer att genomföras i tre till fyra regioner, 2) För att utvärdera effekten av tjänsten görs en före- och efterstudie där ett urval av de företag som väljer att använda sig av resetjänsten ingår, 3) Det övergripande syftet med en processanalys är att undersöka hur rese-tjänsten används. Intervjuer genomförs med resenärer och arbetsgivarrepresentanter efter att tjänsten har börjat användas.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.