KLOSS ´AkUt´ (Akademi Ut), Sektorsförankrad personrörlighet

Diarienummer 2014-05586
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH Näringslivssamverkan
Bidrag från Vinnova 8 500 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har prövat 40 utbytesprojekt och byggt kunskap hur välförankrade och strategiskt relevanta personrörlighetsinitiativ ska utformas och genomföras för att ytterligare stimulera och förstärka relevans och kvalitet i utbildning forskning samt nyttiggörande och utbyte av kunskap till externa organisationer. KLOSS AkUt är komplement till befintliga nationella program, som stärker förankring och engagemang kring mobilitetsfrågor. Projektet har lett praktiskt användbara resultat för de organisationer som deltar, flera lärosäten fortsatt med liknande initiativ.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i kunskap och förslag hur personrörlighet Ut från akademin ytterligare kan stimuleras och förstärkas avseende mekanismer (processer/arbetssätt) som behövs för att stödja initiativ samt förståelse för hur individer och externa organisationer motiveras till personrörlighet Rekommendationer kring hur vidareutveckling för en mer permanent nationell satsning kan utformas, med kritiska faktorer att ta hänsyn till, för att skapa förankrade och strategiskt relevanta personrörlighetsprogram.

Upplägg och genomförande

Elva svenska lärosäten har samarbetat för att pröva, utvärdera och stärka utåtriktad personrörlighet från akademi till omvärld. Lärosätena har utlyst och gjort urval av personutbyten som prövats i KLOSS AkUt. Sammanlagt har 40 personutbyten på elva olika lärosäten genomförts och följts upp med avseende på process, resultat och effekter inom och utanför akademin. En mix av metoder för kunskapsuppbyggnad har använts: Fokusgruppssamtal, loggböcker och enkät. Dokumentation: omfattande rapport, broschyr med exempel, strategiskt hållen folder. Vissa delar finns även på engelska.

Externa länkar

www.kth.se/samverkan/kloss

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.