Karolinska Institutets genomförande av Internationell Innovationspraktik (IIP) 2012

Diarienummer
Koordinator Karolinska institutet - Institutionen för lärande, informatik, management och etik
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2012 - augusti 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att möjliggöra för läkarstudenter på kursen i Sjukvårds- och näringslivsmanagement att få internationell praktik och erfarenhet av hur entreprenörskap och innovationer kan användas för att stimulera affärsmässigt tänkande och aktivt ledarskap inom hälso- och sjukvård. Arbetet gav även studenterna en insikt i utmaningar och möjligheter för nystartade företag. Ett mål med projektet har också varit att dessa erfarenheter ska komma andra studenter till del.

Resultat och förväntade effekter

Studenterna arbetade under vistelsen i nära samarbete med nystartade företag inriktade på hälso- och sjukvård som de matchats ihop med av IIP. Uppdraget diskuterades fram mellan student och företag. Erfarenheterna från studenterna var blandade, att få ökad kunskap inom IT, nätverkande och företag var positivt, men att kravet på deltagande i nätverksaktiviteter ibland var på bekostnad av själva projektet. Generellt var erfarenheterna från samarbetet med företagen positiva. Däremot råder stor oklarhet i IIPs roll som arrangör och stödjande verksamhet under deras praktik.

Upplägg och genomförande

IIP projektet innebar fyra veckor vistelse sommartid i San Francisco Bay Area, USA på två olika start-up företag. Studenterna skulle få introduktion, delta i ett program avsett för deras målgrupp tillsammans med andra studenter med tillgång till coach. Samordnare i USA ansvarade för uttagning till IIP. Omfattande förändringar i tidigare aviserat upplägg meddelades studenterna först vid ankomst till USA. Stödstrukturen för studenterna var ytterst otydlig. Mervärdet för IIP, företagen och kursverksamheten vid KI skulle kunna synliggöras med krav på avrapportering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.