K2 nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik

Diarienummer 2015-00979
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för teknik och samhälle
Bidrag från Vinnova 45 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

K2s verksamhetsidé är att göra Sverige till ett internationellt föredöme när det gäller kollektivtrafik som medel för utveckling av hållbara och attraktiva storstadsregioner. K2 fungerar som en arena för samarbete mellan olika akademiska discipliner och kollektivtrafikbranschen. Genom att sprida befintlig kunskap och bygga ny kunskap bidrar K2 till att FoU-resultat omsätts i praktisk verksamhet. K2 skapar på sikt en sammanhållen nationell FoU-struktur för att öka tillgängligheten för både akademin och branschen till den forskning och utveckling som bedrivs inom fältet.

Förväntade effekter och resultat

Via en tvärvetenskaplig forskningsmiljö producerar K2 nationella och internationella forskningsresultat med hög relevans. Efterfrågade utbildningar genomförs riktade till yrkesverksamma baserade på vetenskaplig grund. Medverkan sker i moduluppbyggd grundutbildning vid universitet och högskolor i mastersutbildningar och utbildningar på forskarnivå. K2 är en central kunskaps- och informationskanal för branschen inom forskning, utbildning och policy inom kollektivtrafikområdet.. Arbetet sker i nära samverkan med kollektivtrafikens aktörer och andra FoU-miljöer.

Planerat upplägg och genomförande

Fokus läggs på de fem FoU-områden som identifierats i K2s verksamhetsplan för åren 2015-2020. En prioriterad uppgift är att rekrytera flera doktorander, postdoktorer samt attrahera gästprofessorer till K2. En utbildningskoordinator rekryteras med ansvar för att planera och driva utbildningsfrågor. Webbplattformen stödjer kommunikationen från K2s FoU-, och utbildningsverksamhet och integreras med nationellt och internationellt relevanta databaser. Administrationen utvecklas för att stödja projektledarna i administrativa och ekonomiska frågor.

Externa länkar

www.k2centrum.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.