Journal på nätet etapp 2

Diarienummer 2012-03877
Koordinator INERA AB - Inera AB, Stockholm
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - januari 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet är att öka patienters och närståendes möjlighet till aktiv delaktighet i sin hälsa genom att göra vårdens dokumentation tillgänglig. Ett första steg är det mål som uppnåtts under denna etapp; en plan för kommande utveckling som bygger på ett nationellt paraplyprojekt där projektet säkerställer en skalbar teknisk lösning, identifierar projekt och tjänster där samverkan krävs och erbjuder stöd för vårdgivare som vill bidra till genomförandet och säkerställa lokal verksamhetsnytta.

Resultat och förväntade effekter

Invånare kommer att kunna ta del av journalinformation inom konceptet Mina vårdkontakter, dels som översikt, dels i mer specifika e-tjänster, samt hantera samtycke, spärr och se loggar. Informationen kan föras över till ett externt personligt hälsokonto. Vårdgivare kan erbjuda tjänster som innefattar utlämnande av journalinformation efter menprövning.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomfört en kartläggning över näraliggande projekt och tjänster vilkas delaktighet krävs för ett lyckat resultat. Ett tekniskt lösningsförslag har tagits fram som bygger på den nationella infrastrukturen och som har identifierat viktiga stödtjänster. En utvecklingsplan finns som beskriver de tidssatta och budgeterade aktiviteter för 2013 som krävs för att realisera lösningsförslaget.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.