Isolerad in-vivo lung perfusion för behandling av lungcancer

Diarienummer 2014-04758
Koordinator Xvivo Perfusion Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 343 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - augusti 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Förstudien syftade till att utvärdera möjligheten att behandla lungcancer genom att behandla lungcancer genom att isolera lungan in situ och perfundera den med kemoterapi. Metoden går ut på att skölja isolerade lungor i kroppen med STEEN Solution som fungerar som bärare av cellgifter. Marknadsanalyser, målgruppsanalyser, regulatoriska analyser och konkreta labförsök visar alla på att vi är på väg i rätt riktning. Vi ämnar därför fördjupa försöken med utvalda kliniker.

Resultat och förväntade effekter

Hypotesen var att IVLP med STEEN Solution som perfusat kommer att leda till färre biverkningar jämfört med befintlig behandling av lungcancer. Genomförda försök visar att vår hypotes stämmer och vi har därför beslutat oss för att fortsätta med fler försök.

Upplägg och genomförande

Förstudien genomfördes tillsammans med tre ledande kliniker i Europa och vår målsättning var att skapa optimala förutsättningar för att i nästa steg genomföra en klinisk multi-center studie. Vi har tagit fram ett gediget protokoll, satt upp en metod för validerade gris-försök och därigenom erhållit basfakta för fortsatta försök.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.