Investeringar i referensutrustning till Riksmätplatserna vid RISE 2017-2018

Diarienummer 2017-03407
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Säkerhet och transport
Bidrag från Vinnova 13 000 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - december 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Målsättningen med riksmätplatsverksamhet vid RISE Research Institutes of Sweden AB för åren 2017-2018 är att kunna bibehålla samma CMCer (Calibration and Measurement Capability) som tidigare. Detta innebär också att Riksmätplatsernas mål är en bibehållen hög nivå vad gäller näringslivsnytta. För säkra en framtida drift av Riksmätplatserna på denna nivå finns behov av investering i ny referensutrustning. Detta projekt syftar till ett fortsatt upprätthållande kapabiliteten på RISE Riksmätplatser.

Förväntade effekter och resultat

Riksmätplatsverksamheten, inklusive kemisk metrologi, vid RISE Research Institutes of Sw eden AB sköts normalt genom två olika verksamhets- och projektbeskrivningar. Dels den s k basverksamhet dvs förvaltande och upprätthålande av spårbarhet till SI och dels forskning för utveckling av desamma. I detta projekt, som är ett tillägg under perioden 2017-2018, hanteras speciellt investeringar i ny och avancerad referensutrustningar.

Planerat upplägg och genomförande

Detta investeringsprojekt hanterar speciellt dyra utrustningar med en omfattning på minst 1 MSEK/st. Totalt är anslaget investeringsanslaget på 40 MSEK för perioden 2017-2021 och riktar sig mot nödvändiga s k ersättningsinvesteringar. En utredning gjord 2015, samt inlämnad ansökan, pekar ut de mest nödvändiga investeringarna i prioritetsordning. I denna första del, gällande åren 2017-2018, görs investeringar i fyra olika utrustningar till en total omfattning av 13 MSEK inom Riksmätplatserna för Massa, Längd, EL DC/LF samt Tid och Frekvens.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.