Internationalisering av svensk förskola

Diarienummer 2014-03768
Koordinator VERBALA STIGAR FÖRSKOLOR AKTIEBOLAG - BRÄNNINGEVÄGENS FÖRSKOLA
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - februari 2016
Status Avslutat
Utlysning Tjänstelyftet - Innovationsprojekt
Ansökningsomgång Tjänstelyftet - Innovationsprojekt 2014

Syfte och mål

Projektets syften och mål har uppnåtts. Verbala Stigar Förskolor Aktiebolags unika koncept har utvecklats och anpassats med en tjänstedesign för en internationell definierad marknad. För Nordirland har en pilot tagits fram, samt en arbetsmodell som även är möjlig att anpassa till andra internationella marknader. Projektet har tagit fram en vetenskaplig kortfattad beskrivning av det unika arbetssättet i svensk förskola. En paketering av svensk förskola har tagits fram baserad på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund samt internationella jämförelser.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har medfört att pedagogisk forskning, tjänsteinnovation och företagande konceptualiserat svensk förskola för en internationell marknad - ´Playing learning preschool´. En metod för tjänstedesign för förskola för en internationell marknad har tagits fram. En konkret plan har färdigställts som möjliggör en etablering i Nordirland. Metodbeskrivningen ´RUS´ av Verbala Stigars koncept har vidareutvecklats. Projektets resultat har uppmärksammats vid internationella konferenser och i svenska facktidningar. Uppmärksamheten har bidragit till ett bokkontrakt.

Upplägg och genomförande

Upplägget har utgått från tre genomförandeblock; konceptualisering av svensk förskola, identifiering av Verbala Stigars unikheter och kompetenser samt marknadsanpassning och konceptdesign. Samtliga delar har genomförts, även om vissa block har krävt något mer tid jämfört med ursprunglig planering. Resultat har uppnåtts i samtliga genomförandeblock i enlighet med projektets syfte. Samarbetet mellan akademi, förskola och konsultföretag har givit nya infallsvinklar och nytänkande vilket har varit framgångsrikt för projektets utfall.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.