Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Interaktiv Plattform för SamhälIssystemtjänster i Översiktsplaneringen: processtyrning och samverkan

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - ABE-Skolan
Bidrag från Vinnova 2 967 539 kronor
Projektets löptid december 2017 - september 2019
Status Avslutat
Utlysning Tillgänglighetsdesign

Syfte och mål

Projektet har uppnått målet om att ta första steget mot en interaktiv plattform, en prototyp (applikation), där gis-information sammanställs, integreras och analyseras. Projektet har vidare problematiserat kring funktionsvariationer och vad det betyder för skillnader i tillgänglighet till resurser utifrån funktionsbegränsningar. Projektet har bidragit till ökat utbyte mellan praktik och akademi, kunskapsspridning och bidragit till en utveckling av en s k kontinuerlig översiktsplanering. Samskapandeprocessen har varit central för arbetet.

Resultat och förväntade effekter

Nya angreppssätt och metoder har utvecklats för hur tillgänglighet till samhälleliga resurser kan analyseras och förstås utifrån olika funktionsvariationer. En interaktiv prototyp/applikation har tagits fram med en fungerande principlösning för analyser som beaktar funktionsvariationer och tillgänglighet. Kommunens data eller s.k. öppen data har använts. En VR-modell har tagits fram, ett utbildningspaket producerats (fokus på social hållbarhet) samt bidrag till Kunskapsbanken och kontinuerlig ÖP (Boverket). Samverkan mellan aktörerna har varit berikande.

Upplägg och genomförande

Projektet Interaktiv Plattform har pågått i 1,5 år och omfattar fem arbetspaket. Arbetet organiserades kring gemensamma stormöten (7 st), 2 testbäddar samt 3 styrgruppsmöten. Stormötena möjliggjorde workshoparbete, kunskapsinspel, delgivande och utbyte av preliminära resultat samt en arena för feedback. Samskapandet mellan aktörerna har varit viktigt för slutresultatet. Projektet avslutades med en konferens på KTH, Tillgängligt Upplands Väsby; 44 deltagare från olika städer, förvaltningar, företag och forskningsaktörer. Viktigt grundarbete, nya projekt planeras.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 november 2017

Diarienummer 2017-04833

Statistik för sidan