Interaktiv Plattform för SamhälIssystemtjänster i Översiktsplaneringen: processtyrning och samverkan

Diarienummer 2017-04833
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - ABE-Skolan
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Tillgänglighetsdesign

Syfte och mål

Projektet ska utveckla en plattform inom översiktsplaneringen (ÖP) som omfattar 1) Processtyrning via digital interaktion som stöd i samordningen över de kommunala organisatoriska leden för utveckling av en kontinuerlig ÖP; och 2) Samverkan via digital interaktion som stöd för att informera och engagera medborgare till en aktiv medverkan i ÖP. Fokus är hållbarhet med inriktning på social och rumslig segregation (enligt området tillgänglighetsdesign inom smarta och hållbara städer), och vill öka tillgängligheten till samhälleliga resurser; samhällssystemtjänster.

Förväntade effekter och resultat

Projektet ser stora möjligheter till innovation i utvecklandet av digital visualisering som stöd för att förklara, förmedla och kommunicera komplexa planeringsförutsättningar för såväl kommunala förvaltningar som för medborgare och andra aktörer. Projektet avser utarbeta nya interaktiva metoder för att analysera, visualisera och kommunicera segregation och tillgänglighet i planeringsprocessen, genom att tillämpa olika algoritmer och metoder från rumsanalys (spatial analys), GIS och data-visualisering.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs genom 5 arbetspaket där de olika aktörerna tar initiativ i olika grad. I paket 1 formeras projektgruppen. I paket 2 preciseras projektet, metoder och teknik utvecklas för visualiseringar, diagram och illustrationer vilka anpassas utifrån projektets identifierade målgrupper. Dessa prövas i testbäddar, utvärderas och sprids. I paket 3 utforskar Boverket anpassning och konsekvenser för nationell nivå. I paket 4 applicerar Tyréns ett exempel i sin modell. I paket 5 läggs betoning på spridning med hjälp av SGBC och CityLab.

Externa länkar

Decodes hemsida där alla delprojekt finns redovisade.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.