Instrument Små och medelstora företag, TeknikWorkshoppar 2018-2019

Diarienummer
Koordinator RISE IVF AB - Avdelning Metoder
Bidrag från Vinnova 3 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - april 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Det övergripande syftet med Instrumentet Små och medelstora företag (SMF) är att öka mindre och medelstora tillverkningsföretags konkurrenskraft genom att paketera och sprida resultat från Produktion2030s FoI-projekt till dem. Detta projekt inom Instrument SMF fokuserar på spridning genom TeknikWorkshoppar. Målet är att genomföra 30 TeknikWorkshoppar under perioden spridda på ca 15 orter över hela landet.

Förväntade effekter och resultat

TeknikWorkshopparna förväntas resultera i en ökad innovationsförmåga hos medverkande företag, dels genom tillgång till projektresultat och dels genom tillgång till forskare från akademi och institut. Dessutom skapar de utbyte mellan SMF som har liknande utvecklingsbehov. Forskarna från FoI-projekten erhåller genom sin medverkan i TeknikWorkshopparna också ett utökat kontaktnät till svensk tillverkningsindustri, vilket i sin tur kan ge input till kommande forskningsansökningar samt också nya samarbeten mellan forskarna och deltagande företag i kommande projekt.

Planerat upplägg och genomförande

TeknikWorkshoppar är ett koncept där forskare från ett av FoI-projekten och företag möts under en dag och innehållet är en kombination av kunskapstillförsel från FoI-projektet, dialog och gruppdiskussioner. TeknikWorkshopparna arrangeras av IUC-nätverket över hela landet och upplägget och genomförandet koordineras av Swerea IVF tillsammans med IUC Sverige. Därtill innefattas att arbeta långsiktigt med dialog och förankring med forskare och arenor för att utveckla spridningskanaler och arbetssätt för bred spridning.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.