Innovativt och Genusmedvetet Ledarskap

Diarienummer 2012-01927
Koordinator Fiber Optic Valley AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - mars 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet var att utveckla ny kunskap kring näringslivets behov och framtida utmaningar inom området genusmedvetet och innovativt ledarskap, och utveckla en strategi för att hantera detta. Det behövs en fördjupning av forskningen inom området men framför allt krävs en tillämpning och verifiering av redan befintlig forskning. Nyttiggörandet och verifieringen måste ske interaktivt och i nära samverkan med näringslivet och med nya innovativa affärsmodeller för att kunna erbjuda målgruppsanpassad kunskap. Agendan har genererat en långsiktig strategi för att hantera denna utmaning.

Resultat och förväntade effekter

Efterfrågan på mer lättillgänglig och målgruppsanpassad kunskap kring genusmedvetet ledarskap och affärsutveckling måste mötas genom att förutsättningar skapas för att tillämpa redan befintlig forskning inom området. Näringslivets efterfrågan matchas inte av ett erbjudande, i det här fallet beroende på att det saknas leverantörer och en utvecklad bransch som kan erbjuda paketerade lösningar. Här finns en stor potential för tjänsteinnovationer som innebär nya affärsmodeller där man utvecklar och verifierar befintlig kunskap i olika testbäddar och sprider den.

Upplägg och genomförande

Agendaarbetet har involverat ett flertal av Fiber Optic Valleys medlemsföretag och andra näringslivsrepresentanter både under behovsanalysen och strategiarbetet. För att säkerställa att strategin är användbar i praktiken har även ett flertal ledande forskare, konsulter och tongivande experter inom kunskapsområdet engagerats. De representerar en tvärvetenskaplig specialistkompetens med kunskapen att skapa en sektorsövergripande agenda. Behovsanalysen har genomförts både i form av individuella intervjuer och i olika workshops i form av open innovation.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.