Innovationsurverket: tid för kontinuerligt lärande och förbättring

Diarienummer 2015-03616
Koordinator Karolinska Institutet - Institutionen för lärande, informatik, management och etik
Bidrag från Vinnova 950 000 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - augusti 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet var att skapa ett nätverk för coacher och ledare som är verksamma i hälso- och sjukvårdens förbättringsarbete. Syftet med nätverket är att främja gemensamt lärande, möjliggöra erfarenhetsutbyte och inspirera till att skapa bättre hälsa och innovativ vård. Vi vill på lång sikt se att det skapas nätverksnoder som kan bidra till nätverkets aktiviteter och framgång.

Resultat och förväntade effekter

Med hjälp av nätverket har deltagarna fått möjligheter till kompetensutveckling, expertstöd, erfarenhetsutbyte och spridning av goda resultat. De förväntade resultaten var en ökad förmåga för förbättringsarbete och innovationsledning, bättre kompetensförsörjning samt färdigheter för utveckling av nya vårdprocesser och modeller. Deltagarna anser att nätverket hjälper till att upprätthålla och utveckla kunskaper och kontakter och de tycker att träffarnas form och innehåll har varit meningsfulla för deras kompetensutveckling och hälso- och sjukvårdens förnyelse.

Upplägg och genomförande

Behovsanalysen och planeringen i samråd med en grupp deltagare i första skedet och skapandet av nätverket var väl värd avsatt tid. Vår approach har varit att kontinuerligt involvera nätverksdeltagarna i planeringen för att i samråd med dem föra arbetssättet, att arbeta via ett nätverk, vidare. Deltagarna tycker att det har varit meningsfullt att få göra sin röst hörd under resans gång. Varje nätverksevent har utvärderats för att kontinuerligt anpassa och förbättra nätverket. Att deltagrana delar med sig av sina tankar, åsikter och behov är en stor styrka i nätverket.

Externa länkar

Projektbeskrivning

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.