Innovationsupphandling för att motverka fall på sjukhus, del 2

Diarienummer 2017-05154
Koordinator Region Skåne - Region Skåne Koncerninköp
Bidrag från Vinnova 4 185 989 kronor
Projektets löptid november 2017 - juni 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Fallolyckor beräknas av myndigheten för strategisk beredskap kosta samhället ca 25 miljarder per år. Många fall inträffar inom slutenvården och i Region Skåne rapporterades ca 3000 fall 2015. Många av dessa ledde till långvariga skador med smärta såsom benbrott men även till dödsfall. Inom fallolycksområdet har vi inte funnit tillräckligt bra lösningar som underlättar för patienten samt larmar och stödjer personalen på sjukhusen. Vi bedömer att vi inom en relativt snar framtid kan efterfråga utveckling av lösningar som ska resultera i minskat lidande och minskade kostnader.

Förväntade effekter och resultat

Genomföra en innovationsupphandling med mål att etablera en lösning som tydligt förebygger fallskador i vårdmiljö. Projektet ska definiera målet och nyttja marknadens innovativa lösningar på hur detta görs på bästa sätt. Projektet ska inom 3 år reducera antalet fallolyckor med 20%. Hittills i projektet är bedömningen att vi kommer att nå vårt mål. Vi ser med glädje att nya konsortier har bildats under upphandlingstiden och vi har varit delaktiga i utförandet av nya innovativa lösningar.

Planerat upplägg och genomförande

Vår ambition är att minska antalet fall på Region Skånes sjukhus med 20 %. För att finna en lösning på problematiken använder vi oss av innovationsupphandling för att dra nytta av omvärldens kompetens inom området. Vi själva bidrar aktivt till att öka bolagens förståelse för behovsområdet. Vi bidrar även till att täcka utvecklingskostnader då vi ser en stor potential till effektiviseringar när nya lösningar kan implementeras. Niklas Tideklev från Upphandlingsmyndigheten sitter med i referensgruppen och kommer att vara delaktig och stötta Region Skåne i hela processen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.