Innovationssamarbete mellan små och stora företag

Diarienummer 2017-04411
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - februari 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att skapa lärandeprocesser om koncept för innovationssamarbete mellan små och stora företag och att paketera erfarenheter om innovationssamarbete för vidare spridning. Erfarenhetsutbytet organiserades mellan sju svenska storföretag som alla har utvecklat arbetssätt/organisatoriska koncept för att skapa innovationssamarbete med små företag. Lärandeprocessen baserades primärt på heldagsworkshopar som förlades till respektive storföretag. Genom att också bjuda in startups erhölls ett kompletterande småföretagsperspektiv på innovationssamarbetet.

Resultat och förväntade effekter

Genom att värdföretaget öppet delade med sig av både sina framgångar och motgångar/fortsatta utmaningar var heldagsworkshopen också en lärprocess för de andra deltagande företagen. Efter sex företagsworkshopar deltog företagen i en reflektionsworkshop med syfte att lyfta fram vad de lärt och vad som kan vara av värde att sprida vidare till andra intressenter i Sverige. Denna workshop inkluderade också organisationer som har till uppgift att sprida nya arbetssätt och organisationslösningar till sina klienter eller medlemmar.

Upplägg och genomförande

På förmiddagen av heldagsworkshopen presenterade värdföretaget sin ansats och fick feedback och förbättringsförslag från de andra deltagarna. Eftermiddagen utgår ifrån ett småföretagsperspektiv på innovationssamarbete med stora företag. 3-4 startups gjorde en kort presentation (pitch) och deltog i en diskussion med fokus på att lyfta fram det lilla företagets behov och perspektiv på samarbete med stora företag. Parallellt genomfördes också fyra webinarer inom av företagen prioriterade kunskapsområden och webinarerna presenterade erfarenheter från Kina, Norge och USA.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.