Innovationsplattform Norrby

Diarienummer
Koordinator BORÅS KOMMUN - Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bidrag från Vinnova 8 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2013 - januari 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla en innovationsplattform som ska främja innovationer inom social, ekologisk och ekonomisk hållbar stadsutveckling. Det övergripande målet med projektet är att de samverkansstrukturer som etablerats i plattformen ska leda till nya idéer och innovationer för att lösa samhällsutmaningar. Projektet består av olika arbetspaket. Under rubriken ´resultat´ i bifogad projektrapport framgår vad de samverkansstrukturer som har etablerats i projektet har bidragit till, samt mål och måluppföljning för respektive arbetspaket.

Resultat och förväntade effekter

En innovationsplattform har etablerats i Borås, med ett gemensamt ledarskap hos projektets parter. Inom innovationsplattformen har ett living lab utvecklats på Norrby, där flera samverkansaktiviteter arrangerats med syftet att hitta nya idéer för att lösa samhällsutmaningar på Norrby. En workshopsmetodik har utvecklats för att involvera kommun, näringsliv, forskning och medborgare. Den forskning och utveckling som har bedrivits inom ramen för innovationsplattformen har resulterat i ny kunskap, som har spridits lokalt, nationellt och internationellt.

Upplägg och genomförande

Borås definition av en innovationsplattform är en plattform för forskning, projektutveckling och lärande som ska främja innovationer inom hållbar stadsutveckling. Plattformen utgår från stadsdelen Norrby i Borås och de förutsättningar som råder där, för att testa nya lösningar. I Norrby Living Lab har flera samverkansaktiviteter arrangerats, med forskning, näringsliv, kommun och invånare, i syfte att utveckla nya och befintliga projekt. En förutsättning är att projekten involverar de boende eller verksamma på Norrby och utgår från deras behov.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.