Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vi vill göra vår webbplats bättre för dig. Vi skulle därför uppskatta om du tog 1-2 minuter att svara på några frågor. Tyck till om Vinnovas webbplats

Innovationsplattform hållbara Stockholm, IPHS

Diarienummer
Koordinator Stockholms kommun - Stadshuset Stockholm
Bidrag från Vinnova 6 650 000 kronor
Projektets löptid september 2019 - december 2023
Status Pågående

Syfte och mål

Innovationsplattform hållbara Stockholm (IPHS) fas 3 innebär en kraftsamling när arbetet tas vidare från exploateringskontoret till stadsledningskontoret (SLK). Detta i syfte att i fas tre utreda förutsättningarna för utvecklingen av en samordnande funktion på SLK, med syftet att vidareutveckla styrning och ledning av stadens innovationsarbete. En funktion som genom samordning, facilitering, lärande, kravställande och uppföljning främjar stadens interna och externa innovationsarbete för hållbar samhällsutveckling.

Förväntade effekter och resultat

IPHS fas 3 förväntas stärka innovationskapaciteten i den egna kommunala organisationen genom att tydliggöra stadens styrning och ledning för innovation som medel för hållbar samhällsutveckling. Något som förutsätter samordning och vidareutveckling av stadens funktioner, verktyg, metoder och strategisk kommunikation för innovation. Vidare förväntas IPHS fas 3 stärka det bredare innovationssystemet genom att tydliggöra och synliggöra stadens behov av innovation, pågående innovationsprocesser samt stadens funktioner, metoder och verktyg för innovation.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet inom IPHS drivs genom fem arbetspaket vilka löper parallellt och genom varandra. Arbetspaket ett och två leds av SLK i syfte att driva och samordna arbetet framåt för höjd innovationskapacitet i Stockholms stad. Detta med stöd av arbetspaket tre och fyra där SLK ska vidareutveckla verktyg och metoder och stadens strategiska kommunikation för höjd innovationskapacitet. Arbetspaket fem leds av RISE genom följeforskning, i syfte att på ett kontinuerligt och integrerat sätt bidra till en konstruktiv och kritisk reflektion kring arbetet inom IPHS.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 6 maj 2021

Diarienummer 2019-02711

Statistik för sidan