Innovationscheckar Södertälje

Diarienummer
Koordinator Södertälje kommun - Näringslivskontoret
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet är att de planerade insatserna har till syfte att bidra till att stärka förutsättningarna för en god innovations och tillväxtförmåga i det lokala näringslivet i Södertälje. Innovationscheckarna används både till tidig fas och för etablerade företag, med fokus på tillväxtföretag.

Resultat och förväntade effekter

Flera av företagen som fått Innovationschecken har ökat sin omsättning och anställt fler under projektperioden och kort därefter. UIC programmen i kombination med innovationscheck har gett positiva resultat med ökad omsättning, fler anställda och därmed ökad tillväxt. Denna kombination har varit en framgångsfaktor. Vi ser även ett tydligt förbättrat fokus kring affärsutveckling och affärsmannaskap i de företag som fått innovationscheck där ledningen arbetat med interna processer och tagit tillvara på den nya kunskap och/eller ny teknik som checkarna har möjliggjort.

Upplägg och genomförande

Under november formade vi styrgruppen, val av distributörer och coacher. Projektets uppstart var i dec 2012 för att få in de första ansökningarna till tillväxtcheckarna. De första fyra månaderna var de mest arbetsintensiva och arbetsuppgifterna bestod av att göra utvärdering, urval av lämpliga företag, kontakt med företagen, besök hos företagen, kontakt med den förvaltande myndigheten Vinnova De följande åtta månaderna bestod mest av administration av innovationscheckar, uppföljning av företagen, företagsbesök och rapportering den förvaltande myndigheten Vinnova.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.