Innovationer för vardagspusslet

Diarienummer 2014-02629
Koordinator Stiftelsen Teknikdalen - Stiftelsen Teknikdalen
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid september 2014 - april 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Förstudien har förberett för ett projekt om innovationer för vardagspusslet. Vi har börjat ge deltagande aktörer verktyg att använda i egna innovationsprocesser, genom att testa metod i projektägarens företagsinkubator. Vi har fått en första bild av vilken sorts innovationer projektet kan leda till, m h a intervjuer och fokusgrupper. Metod har valts ut och bearbetats. Företag som kan förverkliga innovationerna har identifierats. Analys är gjord med experter på genus och innovation.

Resultat och förväntade effekter

Förstudien har gett en första bild av vilka behov av hjälp i vardagspusslet som finns hos målgruppen - småbarnsföräldrar i Dalarna - och genomfört viss idégenerering utanför normen. Projektägaren Stiftelsen Teknikdalen har intresse av att gå vidare med ett projekt för att utveckla metoder för innovationsutveckling med normkritiskt perspektiv, för att Dalarnas företag ska öka sin innovationsförmåga med hjälp av normmedvetenhet.

Upplägg och genomförande

Förstudiens resultat har en begräsning i att den i liten utsträckning nådde de med mest tidspress ensamstående med skiftarbete och utan flextid. Dessa avböjde helt enkelt medverkan för att de inte hade tid. Förstudien föreslår därför två vägar framåt: ett projekt där t ex landstinget och ett större industriföretag innoverar kring vardagspusslet kopplat till arbetsplatsen samt ett projekt där Dalarnas företag får stöd i innovationsutvecklande med hjälp av i förstudien testad metod.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.