Innovationer för hållbart långväga resande

Diarienummer 2016-03403
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)
Bidrag från Vinnova 4 900 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Innovationer inom miljö och transport

Syfte och mål

Projektet syftar till att bidra med ny kunskap för att säkerställa framtida tillgänglighet i långväga resande samtidigt som klimatmålen nås. Eftersom flygresandets klimatpåverkan är betydande och ökande kommer relativt stort fokus att ligga på att begränsa utsläppen från denna sektor. Utifrån ett systemperspektiv analyseras potentialen av teknik, styrmedel och affärsmodellsinnovationer för långväga resande. Forskningen syftar till att utgöra ett konkret underlag för policy på inom detta område.

Förväntade effekter och resultat

Förväntat resultat är en väsentligt ökad kunskap inom detta område samt att projektet ska kunna bidra till bättre underbyggda beslut om åtgärder och styrmedel inte minst på nationell politisk nivå. Samverkan mellan KTH, Chalmers och Handelshögskolan i Göteborg syftar också till att skapa ett forskningskluster där relationer för framtida forskning utvecklas. Kunskapen från projektet kommer spridas i form av vetenskapliga artiklar, konferensbidrag, debattartiklar i dagspress och genom seminarier med avnämare och akademi.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet delas in i fem delprojekt följt av en avslutande syntes. 1. Kartläggning av den svenska befolkningens långväga resande 2. Framtidsbilder av långväga resande i linje med klimatmålen 3. Potentiella styrmedel och deras effekter 4. Principer för beskattning och internaliseringsgrader 5. Acceptans för styrmedel och alternativ till flygresande

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.