Innovation i myndigheter

Diarienummer 2017-04408
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen Maskinkonstruktion
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - mars 2019
Status Pågående

Syfte och mål

För att stärka innovationskraften i myndigheter kommer KTH i samverkan med Implement Consulting skapa ett lärande nätverk. I nätverket får deltagarna ta del av kunskap inom området, dela erfarenheter med varandra och ledas genom en systematisk förändringsprocess med reflektion och experiment. Varje myndighet ska utifrån sin nuvarande nivå öka sin innovationsförmåga vilket både innehåller ändringar av hur de agerar internt och som aktör i ett innovations-ekosystem. Myndigheterna kommer också att erbjudas möjlighet att delta i djupare analyser av sina organisationer.

Förväntade effekter och resultat

Ett ett-årigt lärande nätverk ger en start till ett systematiskt förändringsarbete. Det kommer att ge deltagande myndigheter en insikt i sitt nuläge och vad de behöver arbeta med för att öka sin innovationsförmåga. Delar i ett innovationsledningssystem kommer att definieras av myndigheterna och också att testas i den egna organisationen. Det innebär ett ökat lärande kring innovation och hur man leder innovation och faktiska resultat i form av nya arbetssätt. Vidare ger nätverket underlag till ytterligare analys och bidrag till forskningen om innovation i myndigheter.

Planerat upplägg och genomförande

Nätverket består av tolv mötesdagar arrangerade vid sex tillfällen under ett år. Vid varje tillfälle ges en inblick i teori inom innovationsledning och myndigheterna ger sina beskrivningar av nuläge i förhållande till olika komponenter i ett innovationsledningssystem. Den reflektion detta innebär kompletteras av ett framåtriktat arbete kring en önskad innovationsledning och med framtagning av moment som kan testas i den egna organisationen. Mellan möten genomförs momenten "hemma". Reflektioner och moment dokumenteras och analyseras vilket ger forskningsdata.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.