Innovation för en hållbar bioekonomi: En ansökan om deltaga i OECD-projektet "Innovation för en hållbar bioekonomi"

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Avdelningen för miljösystemanalys
Bidrag från Vinnova 1 082 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Projektets mål är att skriva en fallstudierapport om hur befintlig raffinaderiinfrastruktur håller på att omstruktureras till bioraffinaderier. Projektet genomförs inom ramen för OECD-projektet "Innovation for a sustainable bioeconomy".

Förväntade effekter och resultat

Fallstudien kommer att bidra med insikter om den pågående omställningen till bioraffinaderier, om utmaningar och möjligheter, men också lärdomar för innovations- och forskningspolitiken. Dessa insikter är av stort intresse för OECD och dess medlemmar, eftersom det fall som kommer att undersökas är internationellt sätt i framkanten.

Planerat upplägg och genomförande

I fallstudien ska vi utforska och beskriva omorienteringen av ett befintligt oljeraffinaderi till ett bioraffinaderi som genomförs av ett stort oljeraffinaderi i Sverige. Denna omorientering sker i samarbete med andra aktörer som små och medelstora företag och traditionell skogsindustri. Fallstudien kommer illustrera framväxten av nya värdekedjor, samarbete mellan nya och gamla företag från olika industrisektorer, potentialen att producera biobaserade raffinaderiprodukter i Sverige baserat på inhemska resurser samt huvudsakliga politiska utmaningar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 november 2017

Diarienummer 2017-05153

Statistik för sidan