Innovation för att minska brandmäns yrkesrelaterade ohälsa på grund av exponering för hälsofarliga ämnen

Diarienummer 2015-05198
Koordinator HUMANICE AB
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - augusti 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag

Syfte och mål

Projektets mål innebar färdigställande av prototyp och utveckling för att kommersialisera produkter som minskar risken för brandmän att drabbas av yrkesrelaterade sjukdomar. Målet med prototypen var också att erhålla underlag för att fatta slutgiltigt beslut om kommersialisering. Dessa mål och syften anses tydligt uppfyllda och dessa hade inte varit möjliga att genomföra på så kort tid utan stöd från Vinnova. Det etablerade kontaktnätet med kunder och distributörer har inspirerat till närbesläktade innovationer.

Resultat och förväntade effekter

Projektet utformades som en fortsättning på den förstudie som legat till grund för beslutet om prototypframställan. Då förstudien fastställt krav på tålighet, egenskaper och vikt för innovationen lades fokus på intrimning, slutgiltig framställan, justeringar och skarpa fälttester på övning och på räddningsinsatser. Prototypen är sedan dessa justeringar fullt användbar på skarpa räddningsinsatser. Innovatörerna har spenderat mer utvecklingstid än förväntat men produkten är redo att serietillverkas. Mot bakgrund av detta anses resultatet tillfredsställande.

Upplägg och genomförande

Projektet inleddes som planerat med att producera prototyper. Detta kunde genomföras i stort sett som väntat. Parallellt med framställan i ökad skala kunde fullskaliga fälttester pågå. Tack vare att prototyperna fått spridning har intresset från slutkunder blivit växande. Det finns med säkerhet köpare av produkten till givet pris (se tidigare kommunicerad kalkyl och affärsmodell). Genomförandet får anses gott då innovationen nu är helt redo att kommersialiseras.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.