Injektering av grönlutslam i gråbergsupplag (pilotskala)

Diarienummer 2014-05560
Koordinator BERGSKRAFT BERGSLAGEN AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Frågor avseende uppskalning och hur tekniken fungerar i en ny typ av upplag har besvarats. Efter projektet går det att svara på frågor om lämplig kapacitet på pumpar, i vilken takt det går att sätta rör samt hantering i och kring blandningskärlet. Projektet har kunnat visa metodens möjligheter att vara kostnadsmässigt konkurrenskraftig. Den volym grönlutslam som injekterades jämfört med storleken på gråbergsupplaget var inte tillräcklig för att få en kemisk påverkan. Projektet har på ett bra sätt börjat belysa miljömässiga vinster både hos gruvbolag och pappers-/massaföretag.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har öppnat upp för dialog kring grönlutslam och hur det kan användas för injektering i gruvavfallsupplag. Det är nu ett större intresse och det har gjort det lättare att få gehör hos berörda myndigheter, såsom länsstyrelser och Naturvårdsverket, och även när det gäller att föreslå tekniken till problemägare. Det börjar bli mer och mer allmänt känt att den här tekniken håller på att utvecklas/att den existerar. Naturvårdsverket är också stor förespråkare för resursutnyttjande alternativa lösningar och har uttryckt att de gärna ser långtidseffekter av liknande projekt.

Upplägg och genomförande

Projektet har knutit ihop försök som gjorts under många år i mindre skala. Tekniken är främst utvecklad för vittrat gråbergsavfall och har en given roll genom att den (i) kan påverka kemin i gruvavfallet, (ii) kan användas som en kompletterande åtgärd (iii) kan användas på områden som är svårtillgängliga, samt (iv) kan användas på områden med höga kulturvärden. Genomförandet av projektet har skapat goda förutsättningar för att bidra till lokal och regional miljönytta, genom att det är både miljömässigt och energimässigt hållbara lösningar för pappersbruken och gruvavfallsägarna.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.