IMPlementering av arbetssätt och ökad kunskap om kunskapstillgångar och immateriella rättigheter

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Rektors kansli
Bidrag från Vinnova 9 976 863 kronor
Projektets löptid november 2017 - november 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet syftar till att öka svenska lärosätens förmåga till stärkt samverkans och samhällsansvar, att få ut mer nyttiggörande och genomslag i samhället av de satsningar på universitet och högskolor som görs (”output”) utan att öka mängden anslagsmedel (”in-put”), att öka kvaliteten i lärosätenas forskning och utbildning samt att framtidssäkra lärosätenas möjlighet att bedriva sin verksamhet utan att inskränkas av immaterialrättsliga hinder. Ett grundläggande syfte är att tillse att lärdomarna från KMP-programmet nu implementeras brett i lärosätena.

Förväntade effekter och resultat

Projektets övergripande mål är att utveckla lärosätenas och sektorns samverkansansvar och värdeskapande för samhället genom att implementera praktiskt tillämpbara arbetssätt för identifiering, värdering och nyttiggörande av kunskapstillgångar för att möjliggöra ökat samverkans- och samhällsansvar. Detta skall ske utifrån den position i området som varje lärosäte befinner sig i idag och utan att lärosätena skall behöva frångå grundläggande akademiska värden om öppenhet och oberoende.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs i sju arbetspaket (AP). Först utförs en analys av de deltagande lärosätens nuläge. Syftet är att precisera hur projektet kan bidra till att fylla lärosätenas behov och hur implementering bäst sker för att uppnå varaktiga effekter. Övriga AP har fokus på lärande och spridning av material, resultat och kunskap mellan lärosätena, påverkansarbete och implementering i lärosätena för att nå bestående effekter. Därutöver finns ett arbetspaket för projektledning, projektstyrning, riskhantering och administration.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 november 2017

Diarienummer 2017-03522

Statistik för sidan