Idéutveckling för tillgängliga och inkluderande öppna dagvattenlösningar

Diarienummer 2018-04488
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Stadsutveckling
Bidrag från Vinnova 3 394 252 kronor
Projektets löptid november 2018 - december 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Projektets primära syfte är att bidra till kunskapsutveckling och ökad innovationshöjd inom området öppna dagvattenlösningar med fokus på sociala dimensioner. Projektets sekundära syfte är att en tvärdisciplinär innovationsprocess med fokus på social hållbarhet och tillgänglighet utvecklas och sprids. Projektets mål är att våra städer och samhällen utrustas med innovativa öppna dagvattenlösningar som är utformade för att också bemöta målsättningar för social hållbarhet och beakta fysisk, såväl som kognitiv, tillgänglighet.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att resultera i en inspirationsbank med beskrivningar och skisser av idékoncept för innovativa öppna dagvattenlösningar som bidrar till mer inkluderande offentliga miljöer och sociala värden i våra städer, utformade med utgång i svenska förhållanden och riktlinjer gällande tillgänglighet. Två idékoncept kommer att fördjupas i syfte att anläggas. En förväntad effekt är ökad förståelse för hur tekniska innovationer och element i stadsmiljö kan analyseras ur ett socialt perspektiv.

Planerat upplägg och genomförande

En innovationsprocess baserad på medskapande präglar projektet. En tvärdisciplinär arbetsgrupp bestående av personer från akademi, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle med kompetens inom VA, stadsplanering, landskapsarkitektur, social hållbarhet och tillgänglighet kommer tillsammans att utveckla underlag till en samling idékoncept för en inspirationsbank med utgång i konkreta fall och utmaningar. Dessa kommer beskrivas och visualiseras för att sedan spridas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.