Hur världsledande forskning inom diabetes ska bidra till svensk tillväxt

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Lunds Universitets Diabetes Centrum
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - september 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Insatsområden som skapar bättre förutsättningar för tidiga projekt med kommersiell potential har identifierats och förankrats hos relevanta aktörer, och insatser har konkretiserats. Insatserna leder till fler livsdugliga innovationsprojekt och tillväxt i nya och befintliga företag. Vissa insatser i agendan har redan genomförts medan andra kommer att inkluderas i en SIO-ansökan i höst. En del insatser kan starta omgående medan andra kräver mer långsiktiga strukturella förändringar.

Resultat och förväntade effekter

Vår agenda har skapat en bred samsyn kring flaskhalsar som bidrar till långsam translation av diabetesforskning till patientnytta, och kring en konkret handlingsplan som kommer att skapa nya innovationsprojekt, nya jobb, en konkurrenskraftigare svensk life science sektor och därmed också kommer att underlätta utvecklingen av nya och innovativa lösningar på den stora samhällsutmaning som diabetes utgör.

Upplägg och genomförande

För att säkra en bred samsyn bland alla relevanta aktörer har vi haft en dialog med en stor del av aktörerna i eko-systemet som har lämnat synpunkter på våra rekommenderade insatser. Efter dialog med andra life science-agendor har vi valt att gå ihop med SILS, för att tillsammans skapa ett SIO-program som kommer att ha diabetesområdet som pilot. Vi når nu fler viktiga stakeholders, inklusive beslutsfattare i de stora sjukvårdsregionerna, vilket ökar våra chanser för en ännu bredare förankring.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.