Holistisk miljöanalys av godstransporter

Diarienummer 2013-03066
Koordinator IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB - IVL Göteborg
Bidrag från Vinnova 3 338 417 kronor
Projektets löptid november 2013 - juni 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Det övergripande målet att förbättra miljökalkyler för godstransporter har nåtts via de resultat som presenterats. Mer specifikt har data och metoder tagits fram för att kunna inkludera miljöeffekter av infrastruktur i miljökalkyler för godstransporter. Detta är första gången ett systematiskt arbete gjorts på detta område för samtliga transportslag. Även målen att förbättra kunskapen kring buller från godstransporter samt kring osäkerhetsberäkningar har uppnåtts.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten från detta projekt kommer att användas i miljökalkyler för godstransporter där man vill inkludera miljöeffekter för transportinfrastruktur. Bland annat kommer NTM att inkludera detta. Resultaten kommer att diskuteras och förhoppningsvis kommer mer data att tas fram (t ex för fler hamnar och flygplatser). Vidare kommer säkerligen allokeringsmetoder att fortsätta diskuteras. Effekten av detta kommer att bli mer fokus på att förbättra miljöprestanda för infrastruktur t ex vid konstruktion, drift och underhåll av vägar och järnvägar samt vid omlastning i hamnar.

Upplägg och genomförande

Projektet har utgått från existerande livscykelanalyser (LCA) för väg, järnväg samt en flygplats och inom projektet tagit fram LCA för en hamn (Göteborgs hamn), och för de fem ingående terminalerna, och för farleder till sjöss. LCA data har används för att beräkna emissioner från infrastruktur. Detta har innefattat ett omfattande arbete för att allokera infrastrukturens påverkan till trafik- och transportarbetet. Litteraturstudier, metodutveckling och beräkningar har gjorts avseende osäkerhetsberäkningar. Studien om buller är en litteraturstudie.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.