Högtrycksprocess för Titan

Diarienummer 2015-05196
Koordinator QUINTUS TECHNOLOGIES AB - Avure Technologies AB
Bidrag från Vinnova 2 039 914 kronor
Projektets löptid december 2015 - januari 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag

Syfte och mål

Målet med projektet var att ta fram en ny processmetod i syfte att som påvisa möjligheten att vid måttligt förhöjd temperatur forma Titan Ti-6Al-4V och Ti-3Al-2.5. Quintus Technologies har utvecklat den avsedda processmetoden och verifierat dess förmåga att forma legeringarna i en egenutvecklad komplettering av en befintlig press. Mål och syfte för projektet anses därmed uppnått.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har påvisat möjligheten till en både miljövänlig och kostnadseffektiv ny processkombination. Efter avslutat projekt finns två demonstratorer (formade detaljer) samt en demonstrationsanläggning som visar hela processflödet samt formningsdata som validerar processresultat. Den senare är testad och i drift vid Quintus Technologies högtryckslabb i Västerås. Potentialen för att forma titan vid förhöjd temperatur har bekräftats och projektet har skapat intresse för ytterligare samverkan hos kontaktade affärsparter.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i fyra Arbetspaket: Projektstart, Processvalidering, Utveckling av produktionslinje samt Utvärdering och rapportering. I "Processvalidering" inkluderades litteraturstudie, framtagning beräkningsmodeller, framtagning av verktyg och testutrustning, samt test i labmiljö. I "Utveckling av produktionslinje" ingick utveckling av värmningssysten för plåtämne och verktyg, hanteringssystem för att flytta verktyg och plåt, värmeisoleringssystem/-material samt utrustning för kontroll och övervakning av kritiska processparametrar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.