Geo Life Region Etapp2

Diarienummer 2016-04223
Koordinator Future Position X
Bidrag från Vinnova 24 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Geo Life Region ska göra regionen till ett internationellt centrum inom det nya kunskapsområdet GeoHälsa. Här ska ekosystemet som driver GeoHälsa dvs. forskare, innovatörer, entreprenörer och andra intressenter ha tillgång till en miljö som ger möjlighet att skapa nya innovativa, hållbara, samhälls- och tillväxtfrämjande lösningar inom området GeoHälsa. Genom att få ekosystemet att samverka öppnar vi upp för nya, levnadskraftiga, idéer och skapar ett nytänkande och hållbart system som främjar regionens konkurrenskraft, hållbarhet och tillväxtförmåga.

Förväntade effekter och resultat

Genom att driva Forskning & Innovation, Entreprenörskap & Kommersialisering samt Kompetens & Attraktionskraft kommer Geo Life Region realiseras i form av nya arbetstillfällen, utländska investeringar, ny teknik, nya tjänster och en innovationsmiljö som adresserar luckor i systemet. Ekosystemet stärks genom de absoluta kriterierna hållbarhet och likabehandling som säkerställer hälsosammare liv och främjar välbefinnande på ett inkluderande sätt oavsett ålder, kön och etniskt ursprung eller andra förhållanden.

Planerat upplägg och genomförande

Verksamhetsområdena; Forskning & Innovation, Entreprenörskap & Kommersialisering samt Kompetens & Attraktionskraft formar framdriften av resultatet. Styrmodellen STORM säkerställer att verksamhetsområdena styrs på flera nivåer och ur flera perspektiv. Styrgrupperna bemannas med representation från Triple Helix dvs näringsliv, akademi och offentlig sektor. Genomförandet sker i tätt samarbete med det regionala och nationella innovationssystemet för att på ett effektivt sätt ta vara på, vidareutveckla, komplettera och stärka det regionala ekosystemet.

Externa länkar

http://www.geoliferegion.com/

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.