Gemensam utformning av avfallskärl för källsortering i stadsmiljö

Diarienummer 2014-00041
Koordinator MALMÖ KOMMUN - Gatukontoret
Bidrag från Vinnova 282 000 kronor
Projektets löptid mars 2014 - november 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med planeringsprojektet var att förbereda för en ansökan för ett projekt avseende ett enhetligt system för källsortering av avfall i stadsmiljö. En sådan ansökan har upprättats inom ramen för utlysningen VINNOVA FRöN Utveckling. Det långsiktiga syftet med projektet är att skapa ett system som ska göra det lättare för människor att källsortera i stadsmiljö oavsett vilken kommun de befinner sig i.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av planeringsprojektet är de förberedande aktiviteter som genomförts för att utveckla ett enhetligt system för källsortering av avfall i stadsmiljö. Ett sådant system förväntas bidra till högre andel utsortering av avfallsfraktioner, en ökad återvinning av avfall och därmed till ett mer hållbart samhälle. En etablering av ett enhetligt system för källsortering i stadsmiljö förväntas också bidra till minskad nedskräpning.

Upplägg och genomförande

Projektgruppen har enats om en plan för fortsatt utveckling av ett enhetligt system för källsortering i stadsmiljö. Projektgruppen har genom brainstorming och diskussion också enats om de faktorer som bedöms som viktigast att ta hänsyn till vid utformning av ett sådant system. En referensgrupp har upprättats och deras synpunkter har inhämtats. Projektgruppen har också genomfört en omvärldsanalys avseende de befintliga system som finns för källsortering av avfall i stadsmiljö i Sverige.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.