Fryskonsolidering av leriga jordar

Diarienummer 2016-00878
Koordinator Ecoloop AB
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid februari 2016 - juni 2016
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2016-2018

Syfte och mål

I projektet undersöktes möjligheten att minska kostnader och miljöpåverkan vid anläggningsarbete där blöta jordar (leror) ingår och där dessa behöver konsolideras för att kunna nyttiggöras. Metoden som studerades är den s.k. fryskonsolideringsmetoden. Under projektet formulerades ett antal nyckelfrågor som utgångspunkt för vidare utveckling. Metoden fanns vara intressant både ur ett energiperspektiv, och ett grundläggningsperspektiv.

Resultat och förväntade effekter

Representanter för fjärrvärmebranschen, anläggningsbranschen samt kyl- och värmepumpsbranschen kontaktades i projektet och deltog i varierande grad. Dessa deltog i bedömningen av metoden och uttryckte intresse för ett fortsatt utvecklingsprojekt som ger möjlighet att göra en fördjupad teknisk analys som grund för affärsutveckling. Fler och mer detaljerade exempel på vad fryskonsolidering innebär behöver presenteras för att energi- och anläggningsbranschföreträdare ska kunna göra fördjupade bedömningar av metoden.

Upplägg och genomförande

Ovan nämnda representanter bjöds in till en workshop där metoden fryskonsolidering presenterades och förklarades och sedan diskuterades av deltagarna. Denna arbetsform passade bra till det här tidiga stadiet i metodens utveckling, eftersom deltagarnas olika bakgrund från fjärrvärme till grundläggning gjorde att nyckelfrågor lyftes och diskuterades från ett flertal olika perspektiv.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.