Friskare luft med mindre energi

Diarienummer 2012-03373
Koordinator REHACT AB
Bidrag från Vinnova 130 000 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - januari 2013
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång 2011-02959-en

Syfte och mål

Planeringsprojektet har syftat till att verifiera det kommersiella värdet av REHACTs koncept för energieffektivt klimatsystem för värme, kyla och ventilation. Måluppfyllelsen bedöms vara hög, projektet har dokumenterat marknadspotentialen vilken bedöms som hög. Möjliga internationella samarbetspartners har identifierats, bland annat i Polen och Abu Dhabi. Möjliga samarbetspartners för ett möjligt fortsatt utvecklingsprojekt i Sverige har också identifierats.

Resultat och förväntade effekter

Planeringsprojektet har visat att marknadspotentialen för ett energieffektivt klimatsystem är mycket stort. Under projekttiden har vi exempelvis haft möjlighet att även diskutera samarbete med internationella aktörer som Abu Dhabi Municipality som bekräftat sitt intresse för att testa tekniken på plats. För att fullt ut verifiera konceptet kommer referensinstallationer att behöva uppföras för att med fysiska mätpunkter verifiera systemets prestanda vad gäller energiförbrukning och komfort.

Upplägg och genomförande

REHACT har samarbetat med en forskningsgrupp inom strömnings- och klimatteknik under ledning av Professor Sture Holmberg, KTH. Inledande datasimuleringar har gjorts av adjunkt Sven Allenius på KTH. REHACT har gjort marknadsanalyser, kartläggning av regelverk och lagstiftning samt skapat ett konsortium av experter för ett möjligt utvecklingsprojekt. Systemet bygger på många ingående komponenter och är därför komplext att analysera. Praktiska tester kan därför vara ett attraktivt alternativt tillvägagångssätt för fortsatta studier och verifiering.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.