Framework Young INFRA Academy

Diarienummer 2015-06792
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH ABE skolan
Bidrag från Vinnova 202 679 kronor
Projektets löptid december 2015 - juli 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Vetenskap & Allmänhet, VA, har inom ramen för InfraSweden2030 gjort en förstudie med syfte att kartlägga metoder som kan användas för att attrahera kreativa ingenjörer till transportinfrastruktursektorn och skapa basen för uppbyggnad av Young INFRA Academy. I slutrapporten redovisas slutsatser om möjligheter, samverkan med befintliga aktörer och hur samarbeten kan göras med skolan via gymnasiearbetet. Dessutom föreslås ett pilotprojekt där metoderna testas, och som sedan kan utgöra basen för uppbyggnad av YIA.

Resultat och förväntade effekter

Slutsatserna från förstudien är att det finns goda möjligheter att samverka med gymnasieskolan för att höja intresset för transportinfrastruktur hos ungdomar. Både ungdomar och lärare är intresserade av att samverka med näringsliv och myndigheter inom ramen för gymnasiearbetet. En rad andra aktörer har upparbetat modeller och nätverk för samverkan som man kan använda sig av. Effekten kan då bli god med avseende på ungas intresse för ämnet och att läsa vid högskolan. I det föreslagna pilotprojektet kan modellen testas. En förutsättning är då ett genuint intresse från branschen.

Upplägg och genomförande

Arbetet med förstudien har genomförts under januari augusti 2016 och har bestått av: fokusgrupper med gymnasieungdomar intervjuer och referensgruppsmöten med nyckelpersoner inom infrastrukturbranschen litteraturstudie kartläggning av aktörer i gränssnittet skola/akademi/näringsliv analys och slutsatser rapportskrivande inklusive rekommendationer förslag till projektplan för en pilot VAs bedömning är att förstudien gett den information som behövs för att göra en nulägesanalys och föreslå samverkansmodeller som kan testas i ett kommande pilotprojekt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.