Förutsättningar för uppkopplad och digitaliserad geometrisäkring

Diarienummer 2018-00510
Koordinator PE Geometry - PE GEOMETRY AB
Bidrag från Vinnova 812 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Kunskapssatsningar för industrins digitalisering
Ansökningsomgång Kunskapsspridning för ökad digitalisering i industrin

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att paketera och sprida kunskapen, etablerad under åren 2007-2017, kring produktutveckling, produktionsutveckling samt produktionsstyrning inom området geometrisäkring för att höja kompetensen hos Sveriges fordonstillverkare och dess leverantörer (eventuellt kan andra branscher involveras också) för att möjliggöra effektivare användning av befintlig teknik samt öppna upp möjligheter till att implementera ny teknik.

Förväntade effekter och resultat

Ökad förståelse kring uppkopplade system, bakomliggande faktorer, vad som krävs av organisationen, medarbetaren och verksamhetsprocesser etc. inom området geometrisäkring för att möjliggöra effektivare och mer automatiserad produktutveckling samt produktionsstyrning.

Planerat upplägg och genomförande

1. Skapa effektiva samt inspirerande workshops där kunskapen presenteras, analyseras samt utvecklas. Stor fokus läggs på att fånga upp alla olika individer oberoende av förutsättningar och bakgrund. 2. Genomföra workshops. Tydliga kunskapsmål definieras inför varje workshop. 3. Dokumentera workshops och tillgängliggöra resultatet på en digital webbaserad plattform i form av skriftliga dokument och videomaterial från genomförda workshops. 4. Uppföljning av kunskapsmålen sker efter genomförda workshops och sammanställs för utvärdering.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.