Förstudie Leading Innovation

Diarienummer 2014-06099
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen Maskinkonstruktion
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - maj 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftade till att utreda hur en verksamhet som fokuserar på nyttiggörande av forsknings- och erfarenhetsetablerad kunskap inom innovationsledning kan se ut och hur den kan etableras. Ett adderat syfte var att involvera avnämare och aktörer utifrån deras behov och framtida engagemang. Förstudien resulterade i ett förslag på etablering- och verksamhetsplan, där förslaget är väl grundat i de genomförda aktiviteterna i förstudien. Efter genomförd förstudien finns också konstellation av aktörer som är intresserade av att engagera sig i det Uppstartsprojekt som föreslås.

Resultat och förväntade effekter

Förstudien presenterar ett förslag på en samlande verksamhet för nyttiggörande av innovationsledningskunskap som ska komplettera det nuvarande svenska innovationsstödjande systemet. Etableringen av verksamheten föreslås ske stegvis med ett första steg i ett tvåårigt Uppstartsprojekt (år 2016-2017). Konkreta aktiviteter genomföras parallellt med att utreda hur verksamheten ska organiseras i fortvarighet. I efterföljande fas skalas verksamheten upp. I förstudien har en lämplig aktörskonstellation för uppstartsprojektet identifierats och involverats.

Upplägg och genomförande

Förstudien har omfattat fördjupad behovs- och omvärldsanalys inom området innovationsledning. I förstudien har också involvering av flera aktörer och utveckling av förslaget ingått (workshops, dialoger). Alla aktiviteterna sammantaget ger en god grund för och förankring av förslaget. I förstudiens aktiviteter har totalt 57 personer från 47 olika organisationer (privat, offentlig samt idéburen sektor) involverats vilket gett en bred förankring. Utöver det har projektgruppen haft en bred bemanning med personer från företag, konsulter, institut och akademi.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.