Forskningsprogrammet: Uppdrag Välfärd

Diarienummer
Koordinator STIFTELSEN ENTREPRENÖRSKAPSFORUM - Entreprenörskapsforum, Stockholm
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid september 2012 - augusti 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med Uppdrag Välfärd var att initiera, genomföra och sprida resultaten av ett antal studier som samtliga behandlar frågor om hur vi ska utföra, organisera, styra, och utvärdera framtidens välfärdstjänster, det vill säga vård, omsorg och skola. Programmet hade även policyrelevans som målsättning för att forskningen skulle komma till praktisk nytta för företag, myndigheter, organisationer och politiker. Utfallet är sju forskningsrapporter, författade av några av de ledande forskarna på området, en policyrapport och sammanlagt tio externa, välbesökta, seminarier.

Resultat och förväntade effekter

Den forskning som Uppdrag Välfärd har genererat har väckt och kommer fortsätta debatt hos för programmet relevanta målgrupper. Resultat från programmet är fördjupad kunskap, framtagen på vetenskaplig grund. om hur framtidens välfärd ska utföras, organiseras, styras och följas upp. De specifika områden som har behandlats är: upphandling, innovationsupphandling, införande av E-hälsa, skolmarknadens funktionssätt, patientinflytande och egen vård, ledarskap och organisering av välfärden och organisering av välfärdsmarknader.

Upplägg och genomförande

Forskningsprogrammet har genomförts som ett samarbetsprojekt mellan Fores, Leading Health Careoch Entreprenörskapsforum. De tre organisationerna har bidragit med sina specialistområden; ekonomisk styrning, ledarskap och organisering och innovation till programmet. Det är i skärningspunkterna mellan de tre områdena som vi anser att det går att säga något relevant om välfärdssektorn. Till programmet har en referensgrupp bestående av beslutsfattare från myndigheter, näringslivet, intresseorganisationer och kommuner kopplats.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-04080

Statistik för sidan