ForskarFredag 2017-2019

Diarienummer 2017-03656
Koordinator VETENSKAP & ALLMÄNHET, VA - Vetenskap & Allmänhet VA
Bidrag från Vinnova 540 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - mars 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Vetenskapsfesten ForskarFredag äger rum den sista fredagen i september på en rad orter i Sverige. Evenemanget har anordnats sedan 2006 och är en del av European Researchers´ Night. Syftet är att göra forskarna och deras arbete mer kända, att inspirera människor att intressera sig för forskning och vetenskap att skapa förståelse för hur forskning påverkar vår vardag och att utmana stereotypa föreställningar om forskare. Målet är att öka intresset för högre utbildning och forskning och att främja dialog mellan forskare och allmänhet. Målgruppen är allmänheten, inte minst unga.

Förväntade effekter och resultat

Medlen används till koordinering, marknadsföring, gemensamma aktiviteter och utvärdering, samt ansökan och återrapportering till EU-kommissionen. Under perioden kommer VA samordna ForskarFredag 2017, 2018 och 2019. Ansökan görs till EU-kommissionen om ekonomiskt bidrag för ForskarFredag 2018- 2019 via utlysningen European Researchers’ Night. Ansökan för 2016 och 2017 har beviljats med goda utvärderingsbetyg och avtal tecknats om bidrag (GA 722934-FF16_17). Varje år återrapporteras också EU-anslag för ForskarFredag 2016-17 respektive 2018-19.

Planerat upplägg och genomförande

VA samordnar ForskarFredag i samarbete med Vetenskapsrådet, Vinnova och EU-kommissionen, med stöd från en rad nationella finansiärer. De lokala evenemangen arrangeras av lokala arrangörer. För att VA ska kunna ansöka om och återrapportera om EU-medel samt kunna koordinera och marknadsföra ForskarFredag även under de perioder då EU-medel inte kan användas samarbetar Vetenskapsrådet, Vinnova och VA. Samarbetet innebär samråd, in kind-bidrag och ekonomiskt stöd.

Externa länkar

ForskarFredags webbplats

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.