Förkommersiell upphandling av en måltidstjänst i Söderhamn

Diarienummer 2014-02949
Koordinator KOMMUNALFÖRBUNDET INKÖP GÄVLEBORG
Bidrag från Vinnova 145 200 kronor
Projektets löptid juli 2014 - november 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Behovsidentifieringsprocessen har varit valid. Behovet hos äldre har tillgodosetts, fler äldre vill ha matlåda från den nya leverantören. Flera olika företag har deltagit i projektgenomförandet, man har uttryckt stort intresse för upphandlingsformen även om de inte är aktuella att leverera måltidslösning. I de 2 skarpa anbud som lämnades in var ett av förslagen en lösning mellan 2 olika företag. Flera lösningsdiskussioner har förts. Processen har varit givande o lärande för alla deltagare. Samverkans vinster o dialoger har förts mellan kommunen, upphandlare o leverantörer.

Resultat och förväntade effekter

Nytt arbetssätt i hela processen, ny utvärderingsmodell, 2 inkomna skarpa anbud, samverkan mellan leverantör och beställare, nöjda kunder, högre upplevd livskvalitet för kund, mervärden i form av samvaro o delaktighet, fler matlådor efterfrågades efter 2 v, matlådor efterfrågades av extern köpare i dagsläget ca 100 st, mindre svinn o ökad omsättning för leverantör, ökade affärsmöjligheter för leverantören, ökat intresse från beställaren, ökat intresse från upphandlare, ökat intresse hos SME företag, projektet har bidragit till landsbygdsutveckling

Upplägg och genomförande

Projektet har haft en utmaningsdriven process, där resultaten från projektet Innovationsupphandling X ligger till grund för utmaningsbeskrivning och genomförande. Ny arbetsmodell har arbetats fram o testats. Modellen möjliggör för SME företag att delta i offentlig upphandling, projektet har visat på möjlighet till landsbygdsutveckling. Innovativa upphandlingslösningar kräver ett nytt arbetssätt där olika aktörer samverkar enligt den nya modell som framtagits där förhållande till kontex har avgörande betydelse för utfallet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.