Företagens kompetensförsörjning

Diarienummer 2012-02089
Koordinator RATIO - Ratio - Näringslivets Forskningsinstitut
Bidrag från Vinnova 11 379 169 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - augusti 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte finns i att identifiera och analysera orsakerna till bristerna i företagens kompetensförsörjning, kartlägga näringslivets kompetensbehov, tillvarata och försöka generalisera tidigare erfarenheter, särskilt beakta hur frågan om näringslivets kompetensförsörjning är kopplad till problemen kring integration och utanförskap samt föreslå konkreta policyåtgärder. Målet har varit att stärka kopplingen mellan forskning, utbildning, innovation och näringslivets utvecklingskraft, bidra till kunskapstriangeln och näringslivets kompetensförsörjning.

Resultat och förväntade effekter

Tyngdpunkten har varit kunskapsinhämtning och analys, men genom att presentera preliminära resultat, samverka i arbetsgrupper där intressenternas erfarenheter och kunskap tillvaratas, och genomföra nationella och regionala seminarier, har vi kunnat nå mer precision i förslag, förändrade beteenden och högre grad av måluppfyllelse. Projektet har således bidragit till att omsätta forskning till innovation i termer av ny kompetensförsörjningspraxis bl.a. i företag. Ett exempel är rapporten Yrkesutbildningens irrvägar som har påverkat brett och där reformer nu diskuteras.

Upplägg och genomförande

Projektet har haft ett brett upplägg med syfte att engagera företag, utbildningsanordnare, myndigheter och politiker. Mest intensiv samverkan har varit med styr- och referensgrupp, dessa är värdefulla kanaler för informationsöverföring, för att få kontakter med företag för intervjuer m.m. Intressenter på nationell och lokal nivå har involverats i en process av seminarier, dialoger, möten m.m. där kunskapsinhämtning och erfarenhetsutbyte integrerats vid utformning av slutsatser och föreslagna åtgärder, i syfte att uppnå genomslag och måluppfyllelse.

Externa länkar

Särskild sida på Ratios hemsida för forskningsprogrammet Kompetens för tillväxt. På Ratios hemsida läggs alla studier som har gjorts inom ramen för Kompetens för tillväxt upp alternativt länkas.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.