Food Innovation Arena

Diarienummer
Koordinator Googol Business Navigator AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - mars 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet är att, i full samordning med agendaprojektet LivsStrat 2020, utarbeta en väl förankrad FoI agenda för livmedelsvärdekedjan. Detta mål har uppnåtts. Ett mer långsiktigt mål är att skapa ett grundlag för en sammanhållen SIO ansökan för vår värdekedja. Detta mål kommer att uppfyllas då det är arbetsgruppen fasta ambition att sända in en sådan ansökan till nästa ansökningsomgång under hösten 2013.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har till fullo samordnats med LivsStrat2020. Det samordnade projektet har en god planering och genomförande. Insamlandet av drivande tankar har skett i tre workshops där de viktigaste opinionsbildarna i livsmedelsvärdekedjan var inbjudna. Resultatet analyserades och mynnade ut i ett förslag som har varit på en extensiv remissomgång. Under vägen har arbetet samordnats med andra agendor. En final agenda har skrivits. Agenda kommer i nästa steg att presenteras bredare i hela livsmedlelsvärdekedjan.

Upplägg och genomförande

Projekt samordnades från start med LivsStrat 2020. Vid första projektmötet enades vi om målsättningar och aktivitetsplan för ett gemensamt projekt som har följts in i mål. Först genomfördes ett informationsinsamlande av existerande strategier och input från opinionsbildare i tre workshops. Efterföljande analyserades resultatet från datainsamlingen som utgjorde basen för den kommande Agenda skrivningen. Till sist utarbetades ett agendaförslag som gick på remiss i två omgångar både inom akademi och industri.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.