Folkfinansiering av life science

Diarienummer 2015-05344
Koordinator Sciety AB
Bidrag från Vinnova 863 507 kronor
Projektets löptid december 2015 - juli 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag

Syfte och mål

Målet för projektet var att ta fram en prototyp för en folkfinansieringslösning med syfte att ge såväl allmänheten som professionella investerare möjlighet att investera och engagera sig i små och medelstora företag inom hälsa och medicin via en online-plattform. Målet var även att utreda hur tjänsten och kringtjänster skulle utformas avseende investerares och bolags intressen och behov. Ovanstående mål uppnåddes inom ramen för projektet. Riskkapitalbolags intresse för syndikering samt vad som styr investerares och bolags val av finansieringslösning behöver dock utredas mer.

Resultat och förväntade effekter

Projektet lyckades ta fram en fungerande prototyp och utvärdera investerares och tre stycken bolags behov avseende utformning av plattformen och dess innehåll. Storstads- och universitetsregioner med många entreprenörer från startup till tillväxtfas inom framförallt e-hälsa och medicinteknik föreföll vara av störst intresse för investerare. Behovet av kringtjänster föreföll vara stort för samtliga bolag i projektet oberoende av tillväxtfas och storlek. Tack vare projektets resultat, förväntar vi oss att kunna finansiera sju stycken tidiga life science-bolag inom ett år.

Upplägg och genomförande

Med hjälp av leverantörer inom IT, säkerhet och juridik togs en prototyp fram i samarbete med företagsacceleratorer och investerarnätverk. Bolag hänvisades från acceleratorer och investerarnätverk och totalt tre stycken valdes ut efter genomgång tillsammans med partners inom juridik. De utvalda bolagen samt en handfull privatinvesterare och medlemmar i investerarnätverk med olika erfarenhet och kompetens inom finans, IT och hälsa besvarade och tillhandahöll information och synpunkter på utformningen av plattformen och dess processer som implementerades iterativt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.