Finansiell förmåga och finansiell psykologi

Diarienummer 2013-04569
Koordinator Institutet för finansforskning - INSTITUTET FÖR FINANSFORSKNING - STOCKHOLM
Bidrag från Vinnova 76 581 kronor
Projektets löptid november 2013 - juli 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftar till att förstå i vilken utsträckning upplevd - till skillnad från verklig - finansiell kunskap styr ekonomiska beslut om sparande och planering för pension. Vår design medger att vi kan skilja på tre distinkta egenskaper som är vanligt förekomande i litteraturen, och som tidigare visat sig viktiga i ekonomiskt beslutsfattande: ´optimism´, ´overconfidence´, och ´better-than-average effect´ (tendensen att man tror sig veta mer än andra).

Resultat och förväntade effekter

I linje med litteraturen så kan vi bekräfta att en högre finansiell kunskap associeras med en ökad sannolikhet att spara, planera för pension, och att ta del av kreditinformation. Detta är dock främst drivet av upplevd, snarare än verklig, finansiell kunskap. Detta har viktiga implikationer för policy, och hur man på bästa sätt skapar och tillhandahåller relevant information och utbildning för konsumenter i finansmarknaden.

Upplägg och genomförande

Vi genomförde två studier: en med Folkuniversitetet och projektet ´Gilla din ekonomi´ i Sverige, och en tillsammans med det professionella nätverket LinkedIn i USA. I den svenska undersökningen finansierade vi hela kursavgiften för de respondenter som lämnade in en enkät. LinkedIn bjöd in ett stort antal individer till att svara på vår enkät, där vi erhöll cirka 5,000 giltiga svar. Den amerikanska undersökningen utmynnade i ett första utkast till en forskningsrapport.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.